مشاوره سرمایه گذاری داخلی و بین المللیClaimsBanner2 

 اتخاذ تصمیم مناسب در مورد نحوه و محل سرمایه گذاری در دنیای تجارت امروز یکی از دشوارترین تصمیم گیری ها است. عوامل مشوق و ریسک های متنوع و متعدد از جمله مخاطرات احتمالی حقوقی، مالیاتی، گمرکی، زیست محیطی ، بهداشتی و....... باید پیش از انجام سرمایه گذاری داخلی یا بین المللی مورد ارزیابی و امکان سنجی قرار گرفته و نهایتاً در مورد اصل سرمایه گذاری و میزان و گسترة آن اتخاذ تصمیم معقول به عمل آید. گروه حقوقی نوبیان با بیش از پانزده سال تجربه در ارائه مشاوره به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه ها و زمینه های مختلف و فعال در زمینه تهیه طرح توجیهی سرمایه گذاری برای علاقمندان به سرمایه گذاری در داخل یا خارج از کشور و یکی از پیشگامان رویکرد علمی به مقعوله سرمایه گذاری محسوب می شود.