خدمات حقوقی دفتر نوبیان:

  • دعاوی حقوقی بین الملل
  • مشاوره سرمایه گذاری داخلی و بین المللی 
  • ایرانیان خارج از کشور 
  • امور مهاجرت
  • امور ثبتی و املاک
  • حقوق بیمه و حمل و نقل 
  • امور تجاری و شرکت ها
  • برند و مالکیت فکری